Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu form wsparcia finansowego dla swojej firmy. W poprzednim wpisie przybliżyliśmy na czym polega leasing i jakie są jego rodzaje (patrz: Leasing-na czym polega i jakie są jego rodzaje?). Kolejną ważną dla nas kwestią jest rozwiązanie umowy leasingu oraz czynności z tym związane.

Rozwiązanie umowy leasingu?

Zamykając naszą firmę mamy obowiązek dopełnić wiele formalności, szczególnie jeżeli obowiązuje nas umowa leasingu. Z reguły nie przewiduje ona jej rozwiązania przez leasingobiorcę. Umowa leasingu zawiera zazwyczaj zapis o jej wypowiedzeniu przez leasingodawcę w przypadku, gdy leasingobiorca nie spełnia określonych w niej warunków, na przykład spóźnia się z zapłatą raty leasingowej.

Jakie mamy obowiązki w związku z zakończeniem działalności?

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać jest w tym przypadku poinformowanie firmy leasingowej oraz ustalenie z nią dalszych działań odnośnie przedmiotu leasingu. Pamiętajmy przede wszystkim, że nadal musimy spłacać raty finansowe wynikające z umowy. W przeciwnym wypadku leasingodawca może odebrać nam przedmiot leasingu oraz zażądać od nas spłaty pozostałych rat zwiększonych o opłaty i prowizje.

Jak rozliczyć umowę leasingu?

Sposób rozliczenia umowy leasingu jest zazwyczaj w niej określony, a istnieje na to kilka sposobów. Pierwszym, najmniej korzystnym dla przedsiębiorcy jest zwrot przedmiotu leasingu na zasadach zawartych w umowie. Konieczna jest przy tym spłata pozostałych rat, które pomniejszone będą o dyskonto, czyli korzyści leasingodawcy w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy, a powiększone o prowizje i opłaty przewidziane przez umowę.

Najprostszym sposobem rozliczenia umowy leasingu jest spłata pozostałych rat obliczonych przez leasingodawcę na wniosek przedsiębiorcy. Pozostała wartość rat może przy tym ulec pomniejszeniu o dyskonto z tytułu wcześniejszych spłat. Jest to korzystne dla przedsiębiorców przy opcji wykupu przedmiotu leasingu, gdyż spłaci on zobowiązanie wobec firmy leasingowej z dyskontem i stanie się właścicielem przedmiotu leasingu.

Kolejnym sposobem rozliczenia jest cesja umowy leasingowej na inny podmiot gospodarczy. Wymagana jest tutaj zgoda leasingodawcy. Warunki ustalane są indywidualnie między stronami, więc może być to rozwiązanie korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i podmiotu, który nabywa dany przedmiot. Innym sposobem jest także zmiana leasingu na leasing konsumencki.

Co to oznacza?

W przypadku zmiany na leasing konsumencki leasingobiorcą zostaje osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Niektóre firmy leasingowe proponują takie rozwiązanie w swojej ofercie leasingowej. Dużą korzyścią jest fakt, że umowa jest dalej kontynuowana pomimo zamknięcia przez przedsiębiorcę działalności.

Jakie są skutki podatkowe rozwiązania umowy leasingu?

Warto wiedzieć, że rozwiązanie umowy leasingu nie powoduje negatywnych skutków podatkowych dla przedsiębiorcy. Nie jest on zobowiązany do dokonania korekty rozliczonych już kosztów uzyskania przychodów. W przypadku podatku VAT, powstałe skutki uzależnione są od rodzaju leasingu. W przypadku leasingu finansowego zazwyczaj powstanie obowiązek skorygowania naliczonego podatku VAT. Przy leasingu operacyjnym natomiast przedsiębiorca nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek korekt w zakresie podatku VAT.

Pamiętajmy:

  • w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej naszym podstawowym obowiązkiem jest poinformowanie leasingodawcy oraz ustalenie z nim dalszych działań,

  • najmniej korzystnym dla przedsiębiorcy jest zwrot przedmiotu leasingu na zasadach zawartych w umowie,

  • najprostszym sposobem rozliczenia umowy leasingu jest spłata pozostałych rat obliczonych przez leasingodawcę na wniosek przedsiębiorcy,

  • istnieje także możliwość cesji umowy leasingu albo zamiana go na leasing konsumencki,

  • skutki rozwiązania umowy leasingu w zakresie podatku VAT zależą od rodzaju leasingu.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Fundusze poręczeniowe-czym są i jaki jest ich cel?