21 lutego 2018 r. ogłoszona została ustawa  z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398), która w art. 9 wprowadza zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiana wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. i polega ona na nadaniu nowego brzmienia art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak jest teraz?

Obecnie  podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Jak będzie?

Z nowego brzmienia przepisu wynika, że podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą wyłączone z obowiązku przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Jakie inne zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw mogą Państwo przeczytać w naszych artykułach:

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działanie sądów rejestrowych. Nowe rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Rejestrem przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie online.