W poprzednim wpisie przybliżyliśmy na czym polega i jaki jest cel jednego z postępowań restrukturyzacyjnych- postępowania sanacyjnego (patrz: postępowanie restrukturyzacyjne- na czym polega i jaki jest cel postępowania sanacyjnego?). Kolejnym zagadnieniem, które wymaga od nas szczegółowej analizy jest rola zarządcy masy sanacyjnej. Kim jest? Jaki jest zakres jego działalności? Jakie uprawnienia przysługują mu w postępowaniu sanacyjnym?

Zarządca powoływany jest przez sąd w postępowaniu sanacyjnym. Przypomnijmy, że tym samym, sąd otwiera postępowanie sanacyjne i odbiera zarząd własny dłużnikowi. Może on być wskazany przez dłużnika, który posiada pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli, którzy posiadają łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności. Osoba będąca zarządcą musi spełniać określone przez prawo wymogi, czyli między innymi być osobą fizyczną lub spółką handlową, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Jaki jest jego zakres działalności?

Po pierwsze, zarządca obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis inwentarza oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. Ten, który jest doradcą restrukturyzacyjnym, przejmuje w pełni całe przedsiębiorstwo i odpowiedzialny jest za jego funkcjonowanie, a także za efektywne wdrożenie planu zmian i zapewnienie stabilności finansowej. Konieczne zapewne będzie tu pozyskanie kredytu lub inwestora.

Jakie są jego obowiązki?

Oprócz zarządu masą sanacyjną i przejęciem przedsiębiorstwa, zarządca zobowiązany jest także do składania comiesięcznego sprawozdania do sądu. W sprawozdaniu przedstawia on wykonane przez siebie czynności, a także wskazuje i omawia etap przygotowania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego. Zarządca musi także wykazać, że regulowane są zobowiązania, które powstały po otwarciu postępowania, a także przedstawić sprawozdanie finansowe.

Jakie są uprawnienia zarządcy?

Przepisy przewidują także wiele uprawnień dla zarządcy oprócz tych, które posiada on w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Dodatkowo, może on między innymi odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub w części przed otwarciem postępowania. Ponadto, może on skorzystać z uprawnień syndyka w zakresie stosunków pracy, praw i obowiązków pracowników i pracodawcy.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy sąd uzna udział dłużnika w postępowaniu za konieczny, może zezwolić mu na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Dłużnik musi przy tym dać gwarancję należytego sprawowania zarządu.

Zarządca zobowiązany jest do bardzo szczegółowej analizy rozporządzeń majątkiem dłużnika już rok przed złożeniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Pamiętajmy też, że dużym ułatwieniem dla zarządcy jest to, że postępowania egzekucyjne, które skierowane są do majątku dłużnika wchodzących w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania zostają zawieszone oraz że istnieje możliwość uchylenia zajęć.

Pamiętajmy:

  • Zarządca powoływany jest przez sąd w postępowaniu sanacyjnym oraz obejmuje zarząd nad masą sanacyjną,

  • Zarządca zobowiązany jest do składania comiesięcznego sprawozdania, w którym przedstawia wykonane przez siebie czynności i wskazuje etap przygotowania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego,

  • Zarządca może skorzystać z uprawnień syndyka w zakresie stosunków pracy, praw i obowiązków pracowników i pracodawcy,

  • Sąd może zezwolić dłużnikowi, gdy ten da gwarancję należytego sprawowania zarządu, na jego wykonywanie nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,

  • Zarządca zobowiązany jest do bardzo szczegółowej analizy rozporządzeń majątkiem dłużnika już rok przed złożeniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Czym jest i jakie są główne cele metody win-win w negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów?