Jesteś przedsiębiorcą? 

Czy na pewno dobrze znasz swoje obowiązki?

Sprawdź!

Ustawodawca, kierując się maksymą: Nieznajomość prawa szkodzi wychodzi z założenia, że jako przedsiębiorca/członek zarządu/prokurent powinieneś umieć ocenić czy sytuacja, w jakiej się znajdujesz wymaga złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zatem warto, abyś zapoznał się z poniższą treścią artykułu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się wobec osób prawnych: spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki jawnej i spółki partnerskiej, a także wobec wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólników spółek partnerskich i każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników zorganizowanych w formie spółki cywilnej).

Upadłości nie mogą ogłosić: Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, publiczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucja i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzone w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne (rolnik), która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej, uczelnia, a także fundusz inwestycyjny.

Istnieją dwa rodzaje upadłości: upadłość likwidacyjna, która ma na celu sprzedaż przez syndyka majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy i zaspokojenie roszczeń wierzycieli z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży, a firma zostaje zlikwidowana, a także upadłość układowa, która ma na celu kontynuacje działalności przedsiębiorcy i zawarcie układu z wierzycielami.

Przy przedsiębiorcach obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na przedsiębiorcy oraz osobach, które na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu mają prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania. Ponadto, do złożenia wniosku uprawnieni są prokurent i wierzyciele. Bierność i obojętność może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Skąd wiedzieć, że właśnie teraz mamy obowiązek złożenia wniosku o upadłość?

Przede wszystkim, należy ocenić czy znajdujemy się w stanie niewypłacalności. Jest ona podstawową przesłanką upadłościową. Zgodnie z Ustawą (art. 10) upadłość może zostać ogłoszona w stosunku do przedsiębiorcy, który jest niewypłacalny. Czym zatem jest niewypłacalność przedsiębiorcy? Jest to utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zobowiązanie jest wymagalne, gdy minął termin jego płatności, a nie jest przedawnione lub umorzone (choć niektórzy twierdzą, że przedawnienie nie wyklucza wymagalności). Ponadto, zobowiązanie to musi być pieniężne.

Kiedy dochodzi do utraty przez nas zdolności do wykonywania tych zobowiązań? Pierwszym sygnałem jest dla nas fakt, że nie mamy wystarczających środków na zapłatę długu, zarówno na rachunkach bankowych, jak i brak gotówki.

Ustawodawca wprowadził domniemanie, że do utraty tej zdolności dochodzi, gdy:

  • opóźnienie w spłacie przekracza trzy miesiące, lub
  • zobowiązania pieniężne przekroczą wartość naszego majątku, a stan taki utrzymuje się nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy– sytuacja ta odnosi się głównie do spółek kapitałowych- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Nie ma zastosowania natomiast do spółek osobowych- jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo- akcyjnej.

Kiedy zobowiązania pieniężne przewyższają wartość majątku? Ma to miejsce wówczas, gdy bilans naszych długów przekracza wartość aktywów (majątku). Oblicza się je pomijając te składniki, które nie wejdą do masy upadłości, czyli takie rzeczy jak np. rzecz w leasingu, przedmioty przewłaszczone.

Ponadto, zobowiązania te nie mogą być ani zobowiązaniami przyszłymi, ani pod warunkiem zawieszającym, czyli takimi, co do których nie mamy pewności, czy dojdą do skutku, a także zobowiązaniami spornymi, czyli takimi, co do których zostały podniesione zarzuty, że w ogóle istnieją.  Nie mogą być to również zobowiązania wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej.

Co zrobić, gdy znajdziemy się w stanie niewypłacalności? Należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Musimy dokładnie określić moment, w którym niewypłacalność zaistniała, gdyż od tego dnia biegnie 30 – dniowy termin na jego zgłoszenie. Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy musi zawierać ściśle określone elementy, zatem aby sąd nie odrzucił go z przyczyn formalnych warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Już w kolejnym artykule: Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej- jak dobrze przygotować się do jego złożenia? 

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )