Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 187/21 za najwyższą proponowaną cenę nie mniej niż 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100)

Niniejsza wierzytelność stanowi należność od Pani Darii Zakrzewskiej w łącznej kwocie niekorzystnego rozporządzania mieniem 415.639,76 zł (kwota do wypłaty to 342.799,55 zł) , wobec której zostało złożone zawiadomienie o popełnienie przestępstwa z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k.. – w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie karne przed Prokuraturą Okręgową w Gdańsku pod sygn. akt PO I Ds.47.2018, zaś Upadły ma status pokrzywdzonego. Wierzytelność ma nieustalony stan prawny.

Oferty należy składać w terminie do 18.08.2023 roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

wskazując w tytule: oferta VI GUp 187/21 – wierzytelność

Sprzedaż i nabycie wierzytelności nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta). Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.