Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki następujące udziały upadłego:

25 udziałów w spółce Lignum Energia Sp. z o.o. w likwidacji KRS:0000759379 o łącznej wartości 938,00 zł

320 udziałów w spółce AG AGROGAIN Sp. z o.o. KRS: 0000614590 o łącznej wartości 12.000,00 zł

44 udziały w spółce AGRI-MAG Sp. z o.o. KRS: 0000105862 o łącznej wartości 16.500,00 zł

za ceny wywoławcze nie niższe niż wskazane powyżej w ogłoszeniu

Oferty należy składać w terminie do 22.01.2024 roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl – liczy się data wpływu oferty do kancelarii Syndyka a nie data nadania oferty pocztą

wskazując w tytule: oferta EL1E/GUp-s/106/2022 – udziały oraz nazwę spółki

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta). Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.