Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości

w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 325/22 za najwyższą proponowaną cenę

Niniejsza należność jest należnością przysługującą upadłemu z tytułu wcześniejszej prowadzonej działalności gospodarczej od Pana Przemysława Praskiego w kwocie 5.400 zł  wynikająca z faktury Nr 3/11/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku za wykonanie oraz montaż elementów stalowych.

Upadły wskazał Syndykowi, że posiada należności od Pana Przemysława Praskiego, przy czym Syndyk ustalił, że owo roszczenie uległo przedawnieniu zgodnie z art.  554. kodeksu cywilnego: „Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.”

Oferty należy składać w terminie do 31.05.2023 roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

wskazując w tytule: oferta VI GUp 325/25 – należność

Sprzedaż i nabycie należności nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta). Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.