Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/230/2022

za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 260,40 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych czterdzieści groszy zł)

Niniejsza należność jest należnością przysługującą wobec upadłego z tytułu umowy zlecenia i zaległego niewypłaconego wynagrodzenia dla upadłego przez firmę ARGOM A.K.T. Sp. z o.o. (NIP: 7842491858)

Postępowanie sądowe w sprawie należności było prowadzone z powództwa upadłego przeciwko ARGOM A.K.T. Sp. z o.o. (NIP: 7842491858) przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod sygnaturą VI P 376/22. Obecnie z uwagi na charakter należności – umowa zlecenia, po stwierdzeniu, iż sprawa nie ma charakteru sprawy z zakresu prawa pracy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku uznał się niewłaściwym do rozpoznania niniejszej sprawy i przekazał ją zgodnie z właściwością miejscową do Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny z uwagi na siedzibę dłużnika w Aleksandrowie Łódzkim.

Upadły zgodnie z przedłożoną do syndyka dokumentacją pierwotnie wniósł w pozwie o zasądzenie zaległego wynagrodzenia w kwocie 5.544,00 zł, przy czym z tytułu sprawy sądowej upadły oświadczył, że otrzymał we wrześniu 2022 r. kwotę 2940 zł już po wniesieniu pozwu. Według wiedzy upadłego do zapłaty z tytułu umowy zlecenia pozostała  obecnie kwota 2.604,00 zł wraz z odsetkami od 01.09.2022 r. do 20.11.2022 r. (na dzień przed ogłoszeniem upadłości).

Syndyk sprzeda więc przedmiotową należność za cenę nie niższą niż 10% jej wartości a więc 260,40 zł.

Oferty należy składać w terminie do 06.12.2023 roku w formie e-mailowej na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

wskazując w tytule: oferta GD1G/GUp-s/230/2022 – należność oraz podając swoje dane kontaktowe w tym imię, nazwisko oraz adres i kontakt telefoniczny do oferenta.

Sprzedaż i nabycie należności nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta).

Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy nabycia należności

 

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.