Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/37/2022

za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 4.250,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zł 00/100)

Niniejsza należność jest należnością przysługującą wobec upadłego z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 04.10.2016 r. z byłą żoną Ewą Gazda w kwocie 346.772,87 zł, Syndyk pozyskał informację, że wobec dłużniczki toczy się postępowanie upadłościowe przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy XVIII Wydziałem Gospodarczym sygn. akt XVIII GUp 243/20. Upadły zgłosił swoją wierzytelność w łącznej kwocie 366.507,04 zł na co składa się należność główna w wysokości 338.765,04 zł oraz 27.742,00 zł z tytułu odsetek.

Wierzytelność przysługująca upadłemu została uznana na liście wierzytelności Syndyka Łukasza Ragus zgodnie ze zgłoszeniem wierzytelności. Lista została zatwierdzona w dniu 23.05.2022 r. Nadto w przedmiotowym postępowaniu w dniu 03.06.2022 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości przewidujący wypłatę na rzecz wierzycieli z kat. II w wysokości 2,33 % uznanej wierzytelności. Na rzecz upadłego została przewidziana kwota do wypłaty 7.893,23 zł. Zgodnie z wiedzą Syndyka plan podziału nadal nie został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

 

Oferty należy składać w terminie do 30.11.2023 roku w formie pisemnej adresując na adres Kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

wskazując w tytule: oferta GD1G/GUp-s/37/2022 – należność pożyczka Ewa Gazda

Sprzedaż i nabycie należności nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta).

Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.