Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/37/2022

za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100)

Niniejsza należność jest należnością przysługującą wobec upadłego z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 12.09.2016 r. z Panem Markiem Gąsiorek w kwocie 90.000,00 złotych. Termin spłaty umowy pożyczki został określony na dzień 30.11.2016 r. Zgodnie z wiedzą Syndyka uzyskaną od dłużnika w sprawie nie toczyło się żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne. Syndyk dysponuje kopiami dokumentów w postaci: umowy pożyczki wraz z wekselem in blanco oraz deklaracją wekslową  i deklaracją umowy pożyczki.

Oferty należy składać w terminie do 20.10.2023 roku w formie pisemnej adresując na adres Kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

wskazując w tytule: oferta GD1G/GUp-s/37/2022 – należność pożyczka

Sprzedaż i nabycie należności nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta).

Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.