Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje o możliwości nabycia w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości upadłego konsumenta, stanowiących należności wobec osoby fizycznej.

Syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelności w postaci pożyczki, udzielonej osobie fizycznej w kwocie 65.000,00 zł za najwyższą proponowaną cenę, nie niższą niż 650,00 złotych. Syndyk określa sposób likwidacji poprzez składanie ofert.

Łączna wartość nominalna należności wynosi 65.000,00 złotych

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży, w tym prośby o przesłanie umowy zawartej pożyczki wraz z uznaniem długu, należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pskancelaria.pl lub telefonicznie pod numerem: 790 346 123

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Renaty Piętki – ul. Warszawska 78 81-309 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pskancelaria.pl w terminie do dnia 19 listopada 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie należności Syndyk dokona wyboru korzystniejszej oferty.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości oferent.