Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 7 lipca 2023 r. zapadłym w sprawie GD1G/GUp/17/2023 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w wysokości  4/6  w prawie własności nieruchomości tj. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Gdyni przy ul. Stanisława Pułkownika Dąbka 203/2 kl. C, dla którego jako przeznaczenie wpisano, iż jest to lokal mieszkalny, zbudowany z 6 izb oraz pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy, łącznego obszaru 67,2000 m/kw, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1Y/00091225/5 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 3716/1000000, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1Y/00091224/8, przy czym likwidacji będzie podlegała proporcjonalna wielkość tego udziału, w stosunku do wielkości udziału w prawie własności nieruchomości przypadającej Upadłej.

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 288.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 9 sierpnia 2023 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

 

Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul.Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Sylwia Gdaniec

sygnatura akt GD1G/GUp/17/2023

PRZETARG – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKALNEJ

 

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 28.800,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

NOWY RACHUNEK Alior Bank Spółka Akcyjna.: 42 2490 0005 0000 4600 8838 0541

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział nieruchomość lokalowa mieszkalna ul. Płk. Dąbka” (GD1G/GUp/17/2023).

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 sierpnia 2023  roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Budynku B Sali 65.

 

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhKYUtq4jAnw8ds7KXw?e=Ws7Tlh

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.