Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 05 grudnia 2022 r.. zapadłym w sprawie VI GUp 214/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości   – udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej tj. działki nr 462, obręb 0017 Juszkowo, w skład której wchodzi:

 – udział (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej tj. działki nr 462, obręb 0017 Juszkowo dla której sposób korzystania wpisano: teren zurbanizowany niezabudowany, położonej w województwie pomorskim, powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański, w miejscowości Juszkowo, łącznej powierzchni użytkowej 0,0988 ha, dla której  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00141012/0.

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota niż  97.950,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 06 lutego 2023 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

  1. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

 

  1. Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

  1. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Maciej Bartoszewicz

sygnatura akt VI GUp 214/22

PRZETARG – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU ½ W NIERUCHOMOŚCI

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU ½ W  NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
  2. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 06 2490 0005 0000 4600 8087 9694

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział ½ w nieruchomości gruntowej Juszkowo” (VI GUp 214/22).

 

  1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.
  2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 lutego 2023 roku o godzinie 09.30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Budynku B Sali 65

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgtorg9iyV1acZxiWNA?e=UD1Gkp

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.