Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. zapadłym w sprawie GD1G/GUp/7/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej, działki o nr 118/46 o obszarze 0,1690 HA,  położonej w obrębie ewidencyjnym  0013 Żukówko, województwo pomorskie, powiat bytowski, Gmina Parchowo, miejscowość Żukówko, dla której jako sposób korzystania wpisano grunty orne, dla której Sąd Rejonowy w Bytowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1B/00030158/4.

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 76.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2023 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

 

Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Maciej Bartoszewicz

sygnatura akt GD1G/GUp/7/2022

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset zł 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

NOWY RACHUNEK Alior Bank Spółka Akcyjna.: 33 2490 0005 0000 4600 4148 9157

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość gruntowa Żukówko” (GD1G/GUp/7/2022).

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 lipca 2023 roku o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Budynku B Sali 65

 

Sprzedaż i nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhIop-_p9R1BIPB-VrA?e=77YMxb

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.