Syndyk masy upadłości Gdyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 10 czerwca 2024 roku zapadłym w sprawie GD1G/GUp/82/2023 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości obejmującej:

 

Nieruchomość gruntową, oznaczoną działką numer 83/11, obręb 006 położoną w miejscowości Borne Sulinowo przy ulicy Fryderyka Chopina nr 10, powiat szczeciński, województwo zachodniopomorskie,  o powierzchni 0,1956 ha dla której SĄD REJONOWY W SZCZECINKU, V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KW –  KO1I/00031491/6.

 

Zgodnie z księgą wieczystą nieruchomość  stanowi własność Gdyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – udział 1/1.

Za cenę wywoławczą nie niższą niż 175.080,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) netto + 23% VAT.

Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

 

Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

  1. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Aleksandra Krasowska

sygnatura akt GD1G/GUp/82/2023

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ GTBS SP. Z O.O.

 

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

RACHUNEK Bank PKO BP S.A..: 14 1020 1912 0000 9802 0214 6827

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość gruntowa Borne Sulinowo” (GD1G/GUp/82/2023). 

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

 

  1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 28 sierpnia 2024 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Budynku B Sali B63.

 

 

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYiKNUU2QsFIf_dYyPvA?e=OTv8n8

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.