Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 23 stycznia 2024 r. zapadłym w sprawie GD1G/GUp/20/2023 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, usytuowanej w woj. pomorskim, miasto Gdynia, dzielnica Oksywie, ul. Bosmańska 23, kl. E. w skład której wchodzi:

– lokal mieszkalny oznaczony nr 2 o powierzchni użytkowej 46,5 m²,

– pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 9,6 m2;

 – udział wynoszący 375/10.000 części w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Dla nieruchomości została założona księga wieczysta nr GD1Y/00062517/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nieruchomości wspólnej KW nr GD1Y/00036953/4 prowadzona przez sąd jw.

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 463.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 05 marca 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

 

Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

  1. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Aleksandra Krasowska

sygnatura akt GD1G/GUp/20/2023

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKALNEJ

 

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

RACHUNEK Alior Bank Spółka Akcyjna.: 35 2490 0005 0000 4600 7201 7349

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość lokalowa mieszkalna ul. Bosmańska” (GD1G/GUp/20/2023).

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 08 marca 2024 roku o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Budynku B Sali B65.

 

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhqw8ugPeemLov-kNbA?e=hmP61K

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.