Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie   art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż

udziału 1/4 w  nieruchomości stanowiącej własność upadłego tj: nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Poprężniki, powiat Turek numer działki 149, o powierzchni całej nieruchomości 1,8600 HA, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SR1S/00009428/3 zwany dalej przedmiotem sprzedaży – należący  do masy upadłości Daniela Janiak.

Cena wywoławcza udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości nie niższa niż  kwota 36.600,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 07 sierpnia 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

 

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Masy Upadłości Renata Piętka
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp-s/1/2023 Daniel Janiak

 

KONKURS – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ ZABUDOWANEJ

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.660,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 75 2490 0005 0000 4600 1531 3145

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział nieruchomość rolna zabudowana Poprężniki” (EL1E/GUp-s/1/2023).

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1  regulaminu konkursu rachunek bankowy.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 sierpnia 2024 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Renaty Piętki ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

 

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI.

Link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłego:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYiKJ2iS9VBdc-U9tg-Q?e=StmM35

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.