Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie   art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż

UDZIAŁU W LOKALU STANOWIĄCYM ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ – tj. udziału w wysokości  1/2  w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębną nieruchomość – lokalu nr 55 położonego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 53 o powierzchni 44,50 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1Y/00077940/9 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 3,22 m2 oraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  w wysokości 8506/1000000 części. Dla udziału w nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1Y/00069819/3 (księga z której wyodrębniono lokal) należący  do masy upadłości Mariusza Totoszko.

SYNDYK WSKAZUJE, ŻE WYSTAWIŁ NA SPRZEDAŻ RÓWNIEŻ DRUGI UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCY DO MASY UPADŁOŚCI DRUGIEGO WSPÓŁWŁAŚCICIELA UPADŁEJ MARTY SMUK.

Cena wywoławcza udziału ½ w prawie własności nieruchomości nie niższa niż  kwota 216.000,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

 

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Masy Upadłości Renata Piętka
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt GD1G/GUp-s/470/2023 Mariusz Totoszko

 

KONKURS – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKALNEJ

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 77 2490 0005 0000 4600 0001 6112

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział nieruchomość lokalowa mieszkalna ul. Chwarznieńska 53” (GD1G/GUp-s/470/2023).

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1  regulaminu konkursu rachunek bankowy.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka Renaty Piętki ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

 

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI.

Link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhuAALe96MejtVnmQ5w?e=M1NsB6

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.