„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 11 maja 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 138/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż udziału (4/10) w prawie własności nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego, położonego w województwie pomorskim, gmina Gdańsk, w miejscowości Gdańsk, przy ulicy Strajku Dokerów nr 19/2,  o łącznej powierzchni użytkowej 43,24 m2, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00200135/0 wraz z udziałem wynoszącym 7/100 części w nieruchomości wspólnej w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego to udziału w nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr GD1G/00119162/3.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości nie niższa niż  117.900,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset zł  00/100). Sprzedaż i nabycie udziału 4/10 w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI.

Syndyk ustalił, że drugi współwłaściciel nieruchomości jest również zainteresowany sprzedażą swojego udziału w prawie własności, przy czym wszelkie ustalenia warunków sprzedaży należy ustalać bezpośrednio z nim. W przypadku zainteresowania zakupem tego udziału współwłaściciel oznajmił, iż syndyk masy upadłości ma możliwość udostępnienia numeru telefonu.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 07 sierpnia 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt VI GUp 138/22

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaży udziału (4/10) w nieruchomości lokalowej Gdańsk. ul. Strajku Dokerów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11.790,00 zł (Słownie: jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt zł 00/100).

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 58 2490 0005 0000 4530 4405 7408

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział 4/10  w nieruchomości lokalowej Gdańsk. ul. Strajku Dokerów” (VI GUp 138/22).

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 11 sierpnia 2023 roku o godzinie 14:30 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłej wraz z aneksem, dokumentów dotyczących nieruchomość oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhKJ8lw7Iyj8yRdO8qw?e=Z4AYZz

 

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.