„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 marca 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/4/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

udział 1/8 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu  położonym w Ostródzie, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, przy ulicy Czarnieckiego 67C m. 7.

Dla lokalu Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1O/00029708/5.

Cena wywoławcza udziału 1/8 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nie niższa niż  22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 13 czerwca 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/4/2022.

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości Ostróda Czarnieckiego

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście zł 00/100)

 

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 66 2490 0005 0000 4600 0002 1742

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział w nieruchomości Ostróda Czarnieckiego EL1E/GUp/4/2022”. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 13 czerwca 2023 r.  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 16 czerwca 2023 roku o godzinie 15:30 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYg_YOXI1QznEU2BHzDQ?e=tnn7Qz

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.