„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 04 marca 2024 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/32/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, usytuowanej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie nowomiejskim, Biskupiec, dz. nr 502/8 o powierzchni 1.483 m2. Dla nieruchomości została założona księga wieczysta nr EL1N/00020103/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa nieruchomość, stanowiąca działkę gruntu nr 502/8 o pow. 1.483 m² w większości zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią handlową oraz budynkiem produkcyjnym.

Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż  266 000,00  zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

  1. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/32/2022

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości działka nr 502/8 Biskupiec

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26 600,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 75 2490 0005 0000 4600 1830 2782

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział ½ w nieruchomości gruntowej Biskupiec 502/8” (EL1E/GUp/32/2022).

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Poniżej Syndyk wskazuje link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłej, oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhvcAIDqRQ7w5kn4Dig?e=l9jfig

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.