„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 12 czerwca 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/23/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

prawa własności nieruchomości  gruntowej zabudowanej usytuowanej w województwie warmińsko – mazurskim , powiecie nowomiejskim, miasto Nowe Miasto Lubawskie przy ul. Żwirki i Wigury 24, obręb 5, dz. Nr 65/11 w skład której wchodzi działka gruntu o powierzchni 807 m2 zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej parterowym z poddaszem oraz garażem o powierzchni zabudowy 116,00 m2 i powierzchni użytkowej 205,50 m2  oraz budynek gospodarczy. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1N/00018831/5

Łączna cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż  455.220,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100), 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

  1. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/23/2022.

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Nowe Miasto Lubawskie

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 45 522,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 00/100)

 

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank S.A. o nr  87 2490 0005 0000 4600 3678 3976

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość Nowe Miasto Lubawskie, Żwirki i Wigury” EL1E/GUp/23/2022.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 lutego 2024 r.  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 29 lutego 2024 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhpYoSgAWv5wX2nCmaQ?e=ZqihYj

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.