„Syndyk w postępowaniu upadłościowym Upadłego Stefana Lewandowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 31 października 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/24/2022  (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

  • działkę nr 150, zakupioną na cele inwestycyjne, dla której sposób korzystania wpisano, że są to grunty orne, położona w miejscowości Elbląg przy ul. Polderowej nr 21, obręb ewidencyjny 0032, obszaru całej nieruchomości 0,9668 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00079804/3

Łączna Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej nie może być niższa niż  411.000,00 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

  1. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/24/2022.

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Elbląg ul. Polderowa

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 41.100,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100).

 

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 11 2490 0005 0000 4600 4782 6369

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – sprzedaż nieruchomości Elbląg ul. Polderowa EL1E/GUp/24/2022”.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 12 lutego 2024 r.  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 16 lutego 2024 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhoJg7_rIGfNs3VjYIw?e=6zkShL

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.