„Syndyk w postępowaniu upadłościowym Upadłej Luizy Kania, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 8 września 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/20/2022  (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

-prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki nr 346/27 i nr 346/28 zabudowane budynkiem mieszkalno-usługowym nr 8 (kamienicą), obszaru całej nieruchomości 0,0154 ha nieruchomości położonej przy ul. Przy Bramie Targowej w Elblągu, na terenie dzielnicy Stare Miasto, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1E/00104290/1

– udziału o wielkości 3000/100000 w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej w postaci działek nr 346/22, 346/43, 346/44 położonych w Elblągu, przy ulicy Sukienniczej, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1E/00029325/6

Łączna Cena wywoławcza prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym wraz z udziałem w drodze wewnętrznej nie niższa niż  1.018.420,00 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100), z czego:
prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki nr 346/27 i nr 346/28 zabudowane budynkiem mieszkalno-usługowym nr 8 (kamienicą), obszaru całej nieruchomości 0,0154 ha nieruchomości położonej przy ul. Przy Bramie Targowej w Elblągu, na terenie dzielnicy Stare Miasto, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1E/00104290/1 za cenę nie niższą niż 1.018.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy złotych 00/100),
a udział o wielkości 3000/100000 w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej w postaci działek nr 346/22, 346/43, 346/44 położonych w Elblągu, przy ulicy Sukienniczej, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1E/00029325/6 za cenę nie niższą niż 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

  1. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/20/2022.

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Elbląg Brama Targowa

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 101.842,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 00/100).

 

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 82 2490 0005 0000 4600 2050 1161

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – sprzedaż nieruchomości Elbląg Brama Targowa EL1E/GUp/20/2022”.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 18 grudnia 2023 r.  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 20 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu konkursu,  operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhcVT9PFKeIJyfpOGBA?e=liXOSl

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.