Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 206 ust.1 pkt 3 w zw. z art.213  ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 13 marca 2023 r. zapadłym w sprawie V Gup 100/20 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs ofertowy na sprzedaż

 – nieruchomości lokalowej mieszkalnej – lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 59,20 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 10m2 (łączna powierzchnia 69,20m2) położonego w budynku dwurodzinnym w miejscowości Rydzówka nr 13 gmina Pasłęk dla którego to lokalu mieszkalnego jest prowadzona księga wieczysta EL1E/00049082/6 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu wraz ze związanym z własności a lokalu udziałem w wysokości ½ w nieruchomości wspólnej, stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a także działkę gruntu nr 67 o powierzchni 209m2 zabudowana budynkiem  mieszkalnym dwurodzinnym dla której to nieruchomości prowadzona jest KW EL1E/00037113/6 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu,

– nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci  działki nr 61 stanowiącej grunty orne o powierzchni 2.692 m2 dla której prowadzona jest KW EL1E/00049083/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu,

-nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 66 o powierzchni 948m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 17,30m2 dla której prowadzona jest KW EL1E/00049083/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu,

-udziału 1/14 w działce nr 93 o powierzchni 603m2 zabudowanej zbiornikiem bezodpływowym (szambo) dla której prowadzona jest KW EL1E/00038796/6 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 183.600,00 zł (słownie sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 03 stycznia 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku) bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

 

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

  1. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt V GUp 100/20

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaży nieruchomości Rydzówka

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18.360,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100),

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 63 2490 0005 0000 4600 0007 7862  

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość Rydzówka V Gup 100/20

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 05 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w biurze Syndyka w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku)

 

Sprzedaż i nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu konkursu oraz skanu operatu szacunkowego biegłego wraz z potwierdzeniem aktualności:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhdhPEtRn8ldtO7IssA?e=UPoycY

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.