„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 marca 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/3/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

prawa własności nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej usytuowanej w województwie warmińsko – mazurskim , miasto Elbląg, przy ul. Dębowej 39, w skład której wchodzi:
– lokal mieszkalny oznaczony nr 2 o powierzchni użytkowej 54 m2 ;
– dwa pomieszczenia przynależne – gospodarcze o łącznej powierzchni 31,2 m2;
– udział wynoszący ½ części w nieruchomości wspólnej , w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wszystko położone w Elblągu, powiat Elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, przy ulicy Dębowej 39/2.

Dla lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1E/00111558/0,
Dla nieruchomości wspólnej  prowadzona jest Księga Wieczysta nieruchomości nr EL1E/ 00020613/9.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż  176.400,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta zł 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 04 sierpnia 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/3/2022.

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Elbląg Dębowa

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.640,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści zł 00/100)

 Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy
Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 45 2490 0005 0000 4600 0002 1732

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość Elbląg Dębowa” EL1E/GUp/3/2022. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 08 sierpnia 2023 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhJt_tC8mWJol0HDOpA?e=Uvnup8

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.