„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 27 lutego 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 251/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej usytuowanej w woj. Pomorskim miasto Gdynia, ul. Kornela Ujejskiego 5A. W skład nieruchomości wchodzi:

– lokal mieszkalny oznaczony nr 2 o powierzchni użytkowej 104,40 m2   wraz z wyposażeniem mieszkania;
– udział wynoszący 2800/10000 części w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
– udział wynoszący ½ w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1009 (ogródek).

Dla nieruchomości lokalowej została założona księga wieczysta nr KW GD1Y/00025782/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Dla nieruchomości wspólnej jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KW GD1Y/00002950/6.
Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ogródka) Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00036087/2.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż  1.023.000,00  zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 06 czerwca 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

  1. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt VI GUp 251/22

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI UJEJSKIEGO GDYNIA

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 102.300,00 zł (słownie: sto dwa tysiące trzysta złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 09 2490 0005 0000 4600 5729 7194

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość ul. Ujejskiego” – lokal mieszkalny (VI GUp 251/22).

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 12 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Poniżej Syndyk wskazuje link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłej, oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYg_ES4Dj_rbJ2UeFo4Q?e=Xxwajt

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.