Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 ogłasza „na podstawie art. 206 ust.1 pkt 3 w zw. z art.213 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 04 stycznia 2023 r. zapadłym w sprawie V GUp 104/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs ofertowy na sprzedaż:
– nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami zakładu produkcyjnego obróbki drewna położonych w Iławie przy ul. Komunalnej 8 tj.
a) działki nr 26/2, 27/6, 27/7, 27/8, 27/12, o łącznej powierzchni 0.5103 ha, dla których Sąd Rejonowy w Iławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00018065/9;
b) działki 28/3 o powierzchni 0.5732 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00040551/6;
c) działki 28/1 o powierzchni 0.7853 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00016702/3; – o łącznej powierzchni 18.688 m2
– udziału 4/16 w działce drogowej 28/2, o powierzchni 0.2529 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00040550/9.
za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 3.463.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) netto plus podatek VAT
przy czym działki nr 26/2, 27/6, 27/7, 27/8, 27/12, o łącznej powierzchni 0.5103 ha, za cenę nie niższą niż 1 559 000, 00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), netto plus podatek VAT, działkę 28/3 o powierzchni 0.5732 ha za cenę nie niższą niż 437 500,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto plus podatek VAT, działkę 28/1 o powierzchni 0.7853 ha za cenę nie niższą niż 1 447 600,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) netto plus podatek VAT, a udział 4/16 w działce drogowej 28/2, o powierzchni 0.2529 ha, za cenę nie niższą niż 18 900,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) netto plus podatek VAT.
Oferty należy składać do dnia 12 lipca 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku) bądź za pośrednictwem poczty.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA
Kopertę należy zaadresować:
Syndyk Renata Piętka
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
sygnatura akt V GUp 104/21
tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Drew Holz
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 346 300,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) netto plus podatek VAT tj. kwotę 425.949,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych).
Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy
Syndyk Renata Piętka
Ul. Siewna 1, Piętro I
81-574 Gdynia
PKO Bank Polski S.A.: 23 1020 1853 0000 9602 0553 5333
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomości Drew Holz
V GUp 104/21”
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty pod rygorem od¬rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 lipca 2024 roku o godzinie 12:00 w biurze Syndyka w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku)
Sprzedaż i nabycie nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami zakładu produkcyjnego nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I
Link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:
Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.