„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 7 marca 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 325/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. działki nr 77/4, dla której sposób korzystania wpisano: „R” – grunty orne, położonej w województwie pomorskim, gmina Pruszcz Gdański, w miejscowości Mokry Dwór, obszaru 0,1274 ha.

Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej została założona księga wieczysta nr KW GD1G/00034997/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż  77.000,00  zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 13 czerwca 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

  1. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt VI GUp 325/22

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaży nieruchomości Mokry Dwór

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka
ul. Siewna 1, Piętro I 

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 15 2490 0005 0000 4600 8236 7027

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość gruntowa Mokry Dwór” (VI GUp 325/22).

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 16 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Poniżej Syndyk wskazuje link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłej, oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYg_Qaupioy915JpEsDg?e=8SkoTm

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.