Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 206 ust.1 pkt 3 w zw. z art.213  ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 19 grudnia 2023 r. zapadłym w sprawie V Gup 100/20 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs ofertowy na sprzedaż

– nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem budynków dawnej hodowli ślimaka położonej w Krasinie (woj. warmińsko – mazurskie, powiat elbląski, gmina Pasłęk) tj.

działki nr 66 i 69/2  – o łącznej powierzchni 18.422 m2 dla których Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00021900/5

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 774 000,00 zł (słownie : siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku) bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

 

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

  1. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt V GUp 100/20

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Krasinie

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 77 400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100),

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 63 2490 0005 0000 4600 0007 7862  

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość Krasina V Gup 100/20

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00 w biurze Syndyka w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku)

 

Sprzedaż i nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu konkursu oraz skanu operatu szacunkowego biegłego wraz z potwierdzeniem aktualności:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhu1KzTq9f6m7pJjyrw?e=RxY1eP

 

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.