Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 206 ust.1 pkt 3 w zw. z art.213  ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 14 września 2023 r. zapadłym w sprawie GD1G/GUp/7/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza DRUGI pisemny nieograniczony konkurs ofertowy na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Gdyni przy ul. Poziomkowej 17B, powiat Gdynia, województwo pomorskie wraz z pomieszczeniem przynależnym – PIWNICĄ NR 2 B o łącznej powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 89,39 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr GD1Y/00039425/5 wraz z udziałem związanym z własnością przedmiotowego lokalu w wysokości 482/10000 części w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr GD1Y/ 00034419/5 (księga z której wyodrębniono lokal).

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 558.900,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 03 stycznia 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku) bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

 

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

  1. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt GD1G/GUp/7/2022

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaży nieruchomości GDYNIA POZIOMKOWA

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 55.890,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

NOWY RACHUNEK Alior Bank Spółka Akcyjna.: 33 2490 0005 0000 4600 4148 9157 

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość lokalowa mieszkalna ul. Poziomkowa 17B/4” (GD1G/GUp/7/2022).

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 05 stycznia 2024 roku o godzinie 11:00 w biurze Syndyka w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku)

 

Sprzedaż i nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhdh-BI3mHRAnK3bhng?e=Yvoqfo

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.