1. nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położona w obrębie Płoskinia gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie , stanowiące działkę nr 229/1 o powierzchni 5 188 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/00039234/1.
  2. cena wywoławcza nieruchomości jest to kwota: 23 000,00 zł (słownie sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 0/100) zł.
  3. Ważne daty:
  4. wadium w wysokości 12.300,00 zł – do dnia 22 luty 2021r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  5. oferta – do dnia 23 lutego 2021 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)
  6. otwarcie ofert- w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1
  7. Link do regulaminu i operatu https://1drv.ms/u/s!AtrSiXsFoxK9qArWhcVGnUVKVYDV?e=g1eZR4 .
  8. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.