Jesteś niewypłacalny?

Co zrobić, aby doszło do ogłoszenia Twojej upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niezbędny do wszczęcia postępowania upadłościowego. Jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, uprawnieni do jego złożenia jesteśmy tylko my sami.

Jak zatem przygotować się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i jak zrobić to dobrze?

Przede wszystkim, potrzebne są nasze dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL (lub dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację)
  • miejsce zamieszkania,
  • miejsca, w których znajduje się nasz majątek (nieruchomości, ruchomości), czyli dokładny adres,
  • okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, czyli historię naszego zadłużenia, wydarzenia życiowe, które doprowadziły nas do stanu niewypłacalności, a także w miarę możliwości trzeba je poprzeć dowodami.

Następnie, niezbędne jest sporządzenie aktualnego i zupełnego wykazu majątku z szacunkową wyceną wszystkich jego składników. Wykaz ten powinien być z dokładnością co do rzeczy ruchomych i ich wartości, a także potwierdzony dokumentami, operatami szacunkowymi.

Ponadto, dołączyć należy informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na naszym majątku hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych, a także innych obciążeniach, które podlegają wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach wraz z datami ich ustanowienia. We wniosku, musimy wskazać także ile posiadamy pieniędzy w gotówce i na rachunkach bankowych.

Niezbędnym elementem wniosku jest także spis wierzycieli. Trzeba podać ich nazwy (imiona i nazwiska), adres, wysokość wierzytelności i termin zapłaty. Musimy też wskazać, czy i którzy wierzyciele dokonali zabezpieczeń na naszym majątku wraz z datami ich ustanowienia.

Kolejnym elementem jest spis podmiotów, którzy są zobowiązani majątkowo wobec nas. Należy podać ich nazwy (imiona i nazwiska), adres, określić wierzytelność, datę jego powstania i termin zapłaty.

Ponadto, wskazać musimy czy mamy jakieś wierzytelności sporne. Czy komuś jesteśmy dłużni pieniądze, ale niesłusznie? Jeżeli tak, to należy zaznaczyć zakres, w jakim je kwestionujemy, dołączyć pisma potwierdzające, a gdy toczą się już jakieś postępowania sądowe, podać sygnaturę akt.

Należy przedstawić również rachunki bankowe prowadzone przez nas, a także wyciągi z rachunków bankowych z okresu, który obejmuje zadłużanie się (jeżeli są dostępne, to nawet do 5 lat wstecz).

Jeżeli nie jesteśmy w stanie dołączyć jakichkolwiek z tych dokumentów powinniśmy podać przyczynę i ją uprawdopodobnić.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi być wypełniony bardzo dokładnie, gdyż należy pamiętać, że w przeciwnym wypadku Sąd nam go zwróci. Dla własnego spokoju i pewności najlepiej jest powierzyć jego sporządzenie ekspertom.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Mieszkanie dla upadłego.

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )