W jednym z wcześniejszych wpisów, przybliżyliśmy już z jakich elementów składa się postępowanie restrukturyzacyjne (patrz: Z jakich elementów składa się postępowania restrukturyzacyjne?). W tym artykule rozwiniemy szerzej czym jest, jaka jest charakterystyka i funkcje spisu wierzytelności.

Czym jest spis wierzytelności?

Spis wierzytelności, to inaczej lista długów, a składają się na nią wierzytelności osobiste wobec dłużnika, które powstały tylko i wyłącznie przed dniem, w którym postępowanie restrukturyzacyjne zostało otwarte. W zależności od tego, jaka suma została podana w spisie wierzytelności, będzie ona przysługiwać danemu wierzycielowi podczas całego postępowania.

Na jakich zasadach umieszczane są wierzytelności w spisie?

Po pierwsze, dzieli się okres rozliczeniowy, podczas którego otworzono postępowanie restrukturyzacyjne. Następnie ustalana i umieszczana jest w spisie wartość wierzytelności niepieniężnych, np. wykonanie pewnej czynności jak przygotowanie projektu. Kolejnym elementem są odsetki- od wierzytelności niewymagalnych, od wierzytelności wymagalnych (od dnia otwarcia postępowania), a także wierzytelności ciągłych np. kredytów, pożyczek. W spisie wierzytelności umieszczane są także wierzytelności w walucie obcej.

Etapy przygotowywania i zatwierdzenia spisu różnią się w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. We wszystkich postępowaniach podstawą do jego sporządzenia są księgi rachunkowe, wpisy w księgach wieczystych, jak i inne dokumenty. Następnie, złożenie obwieszczane jest to w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W postępowaniu układowym i sanacyjnym istnieje możliwość złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia, a na jego rozpoznanie sędzia-komisarz ma dwa miesiące. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o uzasadnienie rozstrzygnięcia, a później zażalenie na postanowienie. Ostatnim elementem sporządzania spisu jest jego zatwierdzenie przez sędziego-komisarza.

W przyspieszonym postępowaniu układowym, nie przysługuje już tyle środków co w pozostałych postępowaniach. Dłużnik ma prawo wniesienia jedynie zarzutów odnośnie spornych wierzytelności w spisie. Uznając te zarzuty, sędzia-komisarz dokona zmian, a następnie, na zgromadzeniu wierzycieli, przejdzie do zatwierdzenia spisu wierzytelności.

Jaki jest czas trwania sporządzania listy wierzytelności?

Zakładając, że w postępowaniu układowym i sanacyjnym, podjęte zostaną wszystkie możliwe czynności, zarówno przez organy, jak i uczestników postępowania, będzie to ok. pięć miesięcy i jeden tydzień. Pamiętać należy, że okres ten trzeba wydłużyć o czas, który jest niezbędny na doręczanie wszelkiej korespondencji. W związku z tym, praktyka pokazuje, że może on ulec wydłużeniu nawet do siedmiu, czy do dziewięciu miesięcy.

Pamiętajmy:

  • Spis wierzytelności jest jednym z podstawowych dokumentów postępowania restrukturyzacyjnego,

  • Wartość wierzytelności zawarta w spisie jest sumą, z która dany wierzyciel występuje w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

  • Umieszczanie wierzytelności na liście odbywa się według ustawowych zasad,

  • Środki, które przysługują uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego różnią się w zależności od rodzaju postępowania,

  • Czas trwania sporządzania i zatwierdzania spisu w praktyce może wynieść nawet od siedmiu do dziewięciu miesięcy.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Na czym polega zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym?