W poprzednim artykule opisaliśmy, czym są propozycje układowe oraz jaka jest istota zawarcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym (patrz: co oznaczają propozycje układowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym?). Dzisiaj, aby uwidocznić rolę układu, przedstawimy jakie są najważniejsze skutki jego zatwierdzenia.

Po pierwsze, w chwili, gdy postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocni się tzn. nie będzie można już złożyć żadnego środka zaskarżenia, postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, które były prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu spłaty długu objętego układem, z mocy prawa ulegają umorzeniu. Tytuły wykonawcze i egzekucyjne, czyli dokumenty stwierdzające istnienie roszczenia nadającego się do egzekucji, jeżeli zostały objęte układem z mocy prawa tracą wykonalność. W przypadku zawieszonych postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w stosunku do długów, które nie są objęte układem, mogą one zostać podjęte na wniosek wierzyciela.

Po drugie, skutkiem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu jest także objęcie  przez nadzorcę albo zarządcę funkcji nadzorcy wykonania układu.

Jaki ma to wpływ na postępowanie?

Zajmie się on wykonaniem układu, który został zatwierdzony oraz sprawowaniem kontroli nad działaniami dłużnika w okresie, w którym układ jest realizowany. Dodatkowo, nadzorca udziela niezbędnych informacji wierzycielom. Składa on też raz na trzy miesiące sprawozdanie do sądu z wykonywania planu restrukturyzacyjnego i wykonywania układu. Warto wiedzieć, że gdy zostanie powołany nadzorca sądowy dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu.

Co to oznacza?

Nie ma jasnego i oczywistego podziału czynności na zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd, nie ma również ich katalogu. Ocena, czy dana czynności przekracza zwykły zarząd, czy nie dokonywana jest w każdym przypadku indywidualnie.  Przyjmuje się, że zwykłego zarządu to czynności, które polegają na bieżącym załatwianiu spraw i nie będą miały znaczącego wpływu na stan majątku. Dokonanie czynności, które przekroczą zwykły zarząd np. kredyt, sprzedaż składników majątku, wymaga uzyskania zgody nadzorcy sądowego.

Pamiętajmy, że układ nie ma wpływu na prawo wierzyciela do dochodzenia roszczeń od poręczyciela, czy współdłużnika. W sytuacji, gdy ustanowiono na mieniu osoby trzeciej lub gdy wynikają z przeniesienia własności rzeczy na wierzyciela prawa takie jak: hipoteka, zastaw, zastaw skarbowy, zastaw rejestrowy, hipoteka morska lub inne prawo w celu zabezpieczenia wierzytelności, układ również ich nie narusza.

Gdy układ zostanie już wykonany, a dłużnik pozbawiony był prawa do swobodnego zarządzania majątkiem i rozporządzania jego składnikami, na mocy prawomocnego postanowienia sądu o wykonaniu układu, odzyska to prawo. Ponadto, co bardzo istotne, skutkiem wykonania układu jest też trwałe uznanie, że długi, które były tym układem objęte nie istnieją. Przyjmuje się, że zostały spłacone podczas wykonywania układu albo objęte redukcją.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych- jakie są kryteria wyboru?

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )