Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz kryteria ich wyboru przedstawiliśmy już w poprzednim artykule (patrz: Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – jakie są kryteria wyboru?). W zależności od tego, które z tych postępowań wybierzemy, spotkamy się z różnymi skutkami naszej decyzji.

Jakie są następstwa naszego wyboru?

Po pierwsze, ma to wpływ na postępowanie zabezpieczające, podczas którego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika i powołać tymczasowego nadzorcę sądowego. Ponadto, na wniosek, sąd może zawiesić także postępowania egzekucyjne, które są już prowadzone, a także uchylić zajęcie rachunku bankowego. W postępowaniu sanacyjnym, sąd może ustanowić tymczasowego zarządcę, który majątek ten zabezpieczy.

Po drugie, w zależności od wyboru postępowania, różnić też się będzie rola doradcy restrukturyzacyjnego. Przypomnijmy, że pełni on funkcje nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy, tymczasowego zarządcy i nadzorcy wykonania układu. W postępowaniu o zatwierdzenie układu, przedsiębiorca sam dokonuje wyboru nadzorcy układu, a w pozostałych powołuje go sąd.

Następnie, gdy nadzorca sądowy zostanie już powołany, dłużnik ma prawo do dokonywania czynności zwykłego zarządu, a na pozostałe (czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu) musi uzyskać zgodę nadzorcy. Przy postępowaniu sanacyjnym, dłużnik musi wydać zarządcy cały swój majątek i wszystkie dokumenty, które związane są z jego działalnością.

Kwestią istotną jest także moment i zakres ochrony przedsiębiorcy podczas restrukturyzacji. Zakres jest zbliżony we wszystkich postępowaniach, natomiast moment obowiązywania tej ochrony jest różny. I tak, przy postępowaniu o zatwierdzenie układu będzie to dzień, w którym sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu (patrz: Jakie są skutki zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym?). W tym dniu, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa, z mocy prawa, zawieszeniu ulegną postępowania egzekucyjne, które dotyczą długów objętych układem. Na wniosek dłużnika, sąd może także uchylić zajęcia, do których doszło przed dniem wydania postanowienia.

Co ważne, po dniu wydania przez sąd postanowienia o zatwierdzenie układu, wierzyciele przedsiębiorcy, którzy posiadają wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, mogą prowadzić egzekucję tylko z przedmiotu zabezpieczenia. Możliwe jest także złożenie wniosku, aby sąd zawiesił postępowanie egzekucyjne w stosunku do tych długów, które nie zostały objęte układem,  w sytuacji, gdy egzekucja została skierowania do przedmiotu zabezpieczenia, które jest niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć także, że od tego momentu, nie ma możliwości wszczęcia postępowania o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzeniu zabezpieczenia roszczenia, które wynika z tych długów, które zostały już objęte z mocy prawa układem. Przy pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych- przyspieszonym układowym, układowym i sanacyjnym, moment obowiązywania ochrony następuje wraz z otwarciem postępowania i postanowieniem sądu.

Pamiętajmy!

  • W postępowaniu restrukturyzacyjnym, sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika,
  • Na wniosek, sąd może zawiesić postępowania egzekucyjne w stosunku do wierzytelności objętych układem,
  • Momentem obowiązywania ochrony w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest dzień wydania przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu,
  • Momentem obowiązywania ochrony w pozostałych postępowaniach jest otwarcie postępowania (postanowienie sądu).

Już wkrótce w kolejnym artykule: Jaki jest scenariusz postępowania o zatwierdzenie układu?