Jesteś podatnikiem podatku VAT?

Czy zapoznałeś się już ze zmianami, które weszły w życie wraz z Nowym Rokiem?

Sprawdź to!

Z początkiem 2017 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Zmian jest bardzo dużo i są one istotne dla podatników tego podatku. W tej części zaczniemy od opisania kilku z nich, które naszym zdaniem są najistotniejsze.

Po pierwsze, utrzymano podwyższone stawki VAT do końca 2018 roku. Nie każdy wie, że stawki 23% i 8% mają charakter tymczasowy, a zgodnie z początkowymi ustaleniami z końcem 2016 roku miały powrócić poprzednio obowiązujące, czyli 22% i 7%. Tak samo kształtuje się sytuacja rolników ryczałtowych (7% zamiast 6,5%) i taksówkarzy (4% zamiast 3%).

Po drugie, podwyższono limit zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Dotychczas obowiązujące przepisy zwalniały od podatku VAT sprzedaż, jeżeli jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tysięcy złotych, a także taką sprzedaż, która dokonywana jest przez podatnika, jeżeli rozpoczął w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, gdy przewidywana wartość sprzedaży nie przekracza w proporcji do okresu prowadzonej działalności 150 tysięcy złotych. Od 1 stycznia 2017 roku limit ten został podwyższony do 200 tysięcy złotych.

Po trzecie, od tego roku naczelnik urzędu skarbowego ma możliwość odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i uprawniony jest do weryfikacji danych, które podane zostały w zgłoszeniu rejestracyjnym. I tak, zgodnie z ustawą o VAT odmowa rejestracji nastąpi, gdy:

  • dane znajdujące się w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą, lub
  • nie ma takiego podmiotu, lub
  • brak jest możliwości kontaktu z podmiotem albo jego pełnomocnikiem pomimo prób, lub
  • pomimo wezwań naczelnika urzędu skarbowego ani podmiot, ani pełnomocnik nie stawiają się.

Ponadto, w sytuacji, gdy zgłoszenie rejestracyjne składane jest przez pełnomocnika , wówczas może on odpowiadać solidarnie razem z podatnikiem. Odpowiedzialność pełnomocnika powstanie jednak pod pewnymi warunkami spełnionymi łącznie tj.:

  • zaległość dotyczy tylko zaległości podatkowych w podatku VAT, które powstały w związku z czynnościami dokonanymi w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podmiotu jako czynnego podatnika VAT, oraz
  • zaległość podatkowa w podatku VAT nie przekracza kwoty 500.000,00 złotych.

Należy podkreślić, że odpowiedzialności tej nie będzie, jeżeli zaległości podatkowe nie powstały w skutek uczestnictwa podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 roku, gdy zawiesimy działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy zostaniemy tymczasowo wykreśleni z rejestru podatników VAT. W sytuacji, gdy podatnik wznowi wykonywanie działalności gospodarczej, wówczas zostanie zarejestrowany bez konieczności ponownego złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

W dodatku, wykreślenie to nie wyklucza możliwości wykonywania przez podatnika czynności, które podlegają opodatkowaniu. Jeżeli ma on zamiar tego dokonać (np. sprzedać komputer) wystarczy, że zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego i poda przez jaki okres czasu będzie wykonywał te czynności.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Czym jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe?

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )