„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku w Gdyni przy ulicy Podolskiej 16 o powierzchni użytkowej 38,30  m2, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW nr GD1Y/00100656/2

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 347.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w  Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu.

 1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu.
 2. Oferty należy składać do dnia 04 maja 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
 3. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
 4. Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz Referendarz Sądowy Piotr Dąbkowski

sygnatura akt VI GUp 417/21

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

 1. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. 1 Regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 2. W przypadku przesłania oferty pocztą, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpływu oferty do VI Wydziału Go­spodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku.
 3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, o którym mowa w §5 ust. 1 Regulaminu zostaną odrzucone.
 4. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, oferent złoży kolejną zapieczętowaną kopertę, oznaczoną w sposób opisany w §5 ust. 2-3 Regulaminu, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
 5. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

mBank Spółka Akcyjna.: 95 1140 2004 0000 3202 7866 1416

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość ul. Podolska” (VI GUp 417/21).

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 Regulaminu rachunek bankowy.
 2. Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona czytelnie w języku pol­skim i winna zawierać czytelne:
 1. imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,
 2. aktualny wydruk lub odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów oraz ewidencji , jak Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 3. wskazanie numerów NIP i REGON (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL,
 4. wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,
 5. oferowaną cenę netto nabycia, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,
 6. oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,
 8. oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetar­gu,
 9. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, której dotyczy oferta oraz jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą­czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne­go,
 10. promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
 11. pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, przy czym konieczne jest oznaczenie tego podmiotu;
 12. dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
 13. wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;
 14. oświadczenie osoby fizycznej o jej stanie cywilnym.

 

 1. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków oferta musi być złożona przez oboje małżonków lub przez jednego z małżonków wraz z pisemną zgodą drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz nabycie nieruchomości. W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim zamierzającej nabyć nieruchomość do majątku osobistego dołącza się do oferty odpowiednie oświadczenie w tym zakresie.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
 3. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy ofe­renta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezen­tacji oferenta niebędącego osobą fizyczną zgodnie ze sposobem reprezentacji. Pełnomocnicy podmiotów uczestni­czących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami no­tarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskaza­niem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetar­gu.
 4. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświad­czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.
 5. Oferta niespełniająca powyższych warunków, o których mowa w §7 ust. 1-5 Regulaminu , w tym w szczególności nie zawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń zostanie odrzucona bez wzywania do ich uzupełnienia.
 6. Odrzucona zostanie również oferta dotycząca jedynie części nieruchomości, oferta uzależniająca zawarcie umowy sprzedaży od spełnienia jakiegokolwiek warunku jak również oferta wariantowa.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 09 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65
 8. Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka w obecności sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo:

 1. a) odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia prze­targu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny;
 2. b) niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
 1. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536 981 555  od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  do 15.00.”

Link do regulaminu, operatu szacunkowego wraz z aneksem do operatu, zdjęcia nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgdcv3pFTSTJl7FXt-g?e=VcBiA7