Celem niniejszego raportu jest przegląd perspektyw PKB i wyzwań przed jakimi stoi polska gospodarka w 2019 r. i kolejnych latach 2020-2023 opracowanych przez międzynarodowych i polskich ekonomistów. Dokonano również oceny skutków prognozowanego tła gospodarczego i zapoczątkowanej materializacji ryzyk gospodarki światowej dla polskiej gospodarki, w tym dla kluczowych branż dla rozwoju regionu pomorskiego przez OFP Finansowanie Restrukturyzacje Sp. z o.o. (OFP).

OFP rekomenduje, aby najbardziej sensytywne na prognozowane ryzyka i ich skutki dla gospodarki branże, w tym kluczowe dla rozwoju regionu pomorskiego, takie jak budownictwo, transport, logistyka i motoryzacja, energetyka i przemysł spożywczy w szczególności zwróciły uwagę na zabezpieczenie się przed skutkami ryzyk poprzez m.in. ich dywersyfikację, wzmocniły nadzór właścicielski, a tym samym zapewniły kontynuację swej działalności.

Pobierz raport