Z uwagi na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców postepowaniem restrukturyzacyjnym o czym pisaliśmy w artykule Restrukturyzacja to szansa na uratowanie biznesu! przedstawiamy Państwu istotny element tego postępowania – wstępny plan restrukturyzacyjny.

Wstępny plan restrukturyzacyjny jest załącznikiem do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Przygotowywany jest przez dłużnika, dlatego ustawodawca przewidział mniejsze wymogi formalne co do jego treści niż w przypadku planu restrukturyzacyjnego, o którym będziemy pisać w kolejnym artykule.

Zawartość wstępnego planu restrukturyzacyjnego

Wstępny plan restrukturyzacyjny dołączany jest do wniosku o otwarcie postępowania, a więc jego głównym celem jest uzasadnienie konieczności wszczęcia i przeprowadzenia procedury restrukturyzacyjnej.

Wstępny plan restrukturyzacyjny powinien zawierać co najmniej:

  • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
  • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej

W pierwszym punkcie należy wskazać kiedy rozpoczęły się problemy z płynnością finansową przedsiębiorstwa i jakiej były jej przyczyny. Należy także podać jakie środki zostały podjęte w celu uzdrowienia sytuacji i dlaczego nie przyniosły one rezultatów, co jednocześnie uzasadni konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji.

Analizując przyczyny będące źródłem sytuacji dłużnika nie należy ograniczać się jedynie do ich wskazania i opisania. Warto właśnie w tym elemencie planu wykazać, że w wyniku restrukturyzacji nie dojdzie do pokrzywdzenia wierzycieli. Bez udowodnienia tej przesłanki  sąd nie będzie mógł postanowić o rozpoczęciu procedury.

Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów

Punk ten winien wskazać na oczekiwania i plany dłużnika co do wybranych metod poprawy jego sytuacji ekonomicznej. Oczywiście przyjęte rozwiązania będą zależeć przede wszystkim od profilu prowadzonej działalności gospodarczej i mogą dotyczyć każdego jej aspektu, np. redukcji zatrudnienia, czy sposobów podniesienia jej efektywności.

Jednak trzeba pamiętać, że zakładane środki zaradcze muszą odpowiadać wcześniej zdiagnozowanym problemom. Stąd jeżeli np. nie wskazano, że przyczyną zagrożenia niewypłacalnością jest przerost zatrudnienia w ramach wstępnego opisu nie można planować przeprowadzenia redukcji zatrudnienia. Stąd też warto dobrze przemyśleć ten punkt wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Ponadto można w nim wskazać na takie elementy jak zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem, planowany rozwój dystrybucji usług, czy dokapitalizowanie przedsiębiorstwa. Warto odnieść się do ogólnej kondycji danego rynku, zwłaszcza działań podejmowanych przez konkurencje. Skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji może odbyć się jedynie po dokładnym rozpoznaniu wyzwań stojących przed przedsiębiorcą w perspektywie rozwoju jego branży.

Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych

Kształt ostatniego z wymaganych punktów będzie zależał przede wszystkim od tego o które z postępowań układowych wnioskuje dłużnik. Najczęściej najbardziej rozbudowany harmonogram będzie dotyczył postępowania sanacyjnego, chociażby ze względu na możliwość odsunięcia nawet o rok głosowania nad przyjęciem układu.

W przypadku przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego harmonogram może (choć nie musi) być ściśle związany z terminarzem postępowania i przyjęciem układu. Oczywiście zawsze przedstawiany harmonogram musi być realny, tj. odzwierciedlać czas faktycznie potrzebny na przeprowadzenie restrukturyzacji.

Przygotowując wstępny plan należy przede wszystkim pamiętać o jego roli – ma on przede wszystkim zawierać najważniejsze informacje o przyczynach złej kondycji przedsiębiorstwa i środkach potrzebnych do jego naprawy, tak aby sąd mógł ocenić zasadność wniosku restrukturyzacyjnego.

Jeśli jesteś zainteresowany restrukturyzacją swojej firmy i potrzebujesz pomocy ekspertów nie zwlekaj – skontaktuj się z nami.