Plan restrukturyzacyjny należy do głównych dokumentów sporządzanych w toku postępowań restrukturyzacyjnych. O wstępnym planie restrukturyzacyjnym, który jest załącznikiem do wniosku o otwarcie postępowania pisaliśmy w artykule Postępowanie restukturyzacyjne – Wstępny plan restrukturyzacyjny. Natomiast, plan restrukturyzacyjny jest główną osią, wokół której koncentruje się zagadnienie restrukturyzacji dłużnika. Celem jego sporządzenia jest ocena możliwości wykonania układu. Głównymi adresatami planu są wierzyciele.

Plan restrukturyzacyjny powinien odpowiadać przynajmniej dwom standardom:

 • powinien być sporządzony w oparciu o wiarygodne informacje;
 • powinien zawierać realne założenia co do możliwości jego wykonania.

Zawartość merytoryczna planu restrukturyzacyjnego

Ustawa wskazuje na obligatoryjne, minimalne elementy planu restrukturyzacyjnego. Stopień szczegółowości zależeć będzie od wielu czynników, takich jak np. wielkość przedsiębiorstwa, zakres restrukturyzacji itp. Treść planu restrukturyzacyjnego nie może się jednak składać z samych ogólników i powinna być na tyle czytelna, aby można było zbadać, czy plan zapewnia możliwość restrukturyzacji dłużnika. Plan powinien zawierać jak najwięcej informacji pozwalających na wyrobienie sobie przez wierzycieli opinii co do realności wykonania przyjętych założeń planu.

Plan restrukturyzacyjny powinien zawierać przynajmniej:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne 5 lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny podlegać będzie zamieszczeniu w Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, która obecnie jest nadal w fazie przygotowań, co oznacza, że będzie on dostępny dla wszystkich zainteresowanych wierzycieli on-line. Do tego czasu jednak pozostaje aktualny obowiązek składania wersji papierowej, zaś plan jest dostępny dla wszystkich uczestników postępowania w sekretariacie.

Plan restrukturyzacyjny jest zatem swoistym kompendium na temat przedsiębiorstwa oraz planem działań, które dadzą szansę na funkcjonowanie firmy i spłatę zobowiązań na rzecz wierzycieli. Spłata może być i zwykle jest rozłożona w czasie i zależna od skutecznego wdrożenia planu restrukturyzacyjnego i dalszego sprawnego zarządzania firmą.

Co prawda rzetelne przygotowanie planu restrukturyzacyjnego może być czasochłonne i wymagać specjalistycznych analiz, jednak z całą pewnością może być czynnikiem przesądzającym o skuteczności działań restrukturyzacyjnych. Dzięki temu cały proces może być prowadzony bardziej efektywnie. Polecamy skorzystanie z pomocy ekspertów, których znajdą Państwo w OFP. Zapraszamy do współpracy.