O tym, jak istotne jest postępowanie restrukturyzacyjne napisaliśmy już w poprzednim artykule (patrz: na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne). Dzisiaj skupimy się na sytuacjach, które uprawniają nas do skorzystania z niego. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca znajduje się zawsze w jednym z trzech stanów. Po pierwsze, jest to stan wypłacalności, a wówczas znajdujemy się w najlepszej z możliwych sytuacji. Po drugie, jest to stan zagrożenia niewypłacalnością, a po trzecie, stan niewypłacalności.

Jaka sytuacja uprawnia nas do skorzystania z tego postępowania?

Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla przedsiębiorców znajdujących się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, jak i w stanie niewypłacalności.

Co oznacza pojęcie zagrożenia niewypłacalnością?

Z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, bardzo ważne jest, żeby rozumieć to pojęcie i w sytuacji zaistnienia tego stanu zacząć działać. Zgodnie z ustawą: „Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.” Przede wszystkim musimy wiedzieć w jakiej sytuacji ekonomicznej znajduje się nasza firma.

Co to znaczy?

Należy dokonać analizy i ocenić m.in. wyniki finansowe firmy (rentowność aktywów, bilans), sprzedaż, potencjał produkcyjny. Będzie to zależało od obszaru, w którym firma funkcjonuje. Analizy należy dokonać bardzo szczegółowo, gdyż tylko wtedy będziemy w stanie ocenić, czy jesteśmy bliscy stanu niewypłacalności. Jest to sygnał, że nasza firma potrzebuje pomocy.

Czym jest zatem niewypłacalność?

Pojęcie niewypłacalności wyjaśnialiśmy już w artykule na naszym blogu (patrz: co oznacza pojęcie niewypłacalności). Przypomnijmy, że do niewypłacalności dochodzi, gdy tracimy zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w ich spłacie przekracza trzy miesiące. Ponadto, przy osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. spółka jawna, spółka partnerska) niewypłacalność następuje także wtedy, gdy ich zobowiązania (długi) przekroczą wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Warto wiedzieć, że analiza ta powinna być przeprowadzona w oparciu o bilans, który stanowi element sprawozdania finansowego.

Pamiętajmy, że wraz z pojawieniem się stanu niewypłacalności dla szeregu osób wiąże się to z powstaniem obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. O tym, kiedy powstaje taki obowiązek pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu (patrz: upadłość przedsiębiorcy-sprawdź kiedy masz obowiązek złożenia wniosku)Bardzo istotny jest tez fakt, że osoby te ponoszą odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku. Przypomnijmy, że jest to zarówno odpowiedzialność za szkodę, jak i odpowiedzialność karna. Szerzej na ten temat (patrz: odpowiedzialność członków zarządu za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości).

Najlepszym rozwiązaniem dla nas i naszej firmy jest niedopuszczenie do stanu niewypłacalności i powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dostrzegasz pierwsze sygnały zagrożenia? Działaj!

Już wkrótce w kolejnym artykule: Z jakich elementów składa się postępowanie restrukturyzacyjne?

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )