W artykule Z jakich elementów składa się postępowanie restrukturyzacyjne? ogólnie wspomnieliśmy kim jest doradca restrukturyzacyjny, ale dziś chcemy Państwu dokładniej przybliżyć czym zajmuję się taka osoba. Zapraszamy do lektury!

Otóż z początkiem 2016 roku, gdy weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, doszło do utworzenia nowego zawodu regulowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Przede wszystkim wykonują go osoby profesjonalnie przygotowane do świadczenia usług w sprawach restrukturyzacji i upadłości oraz pełnienia funkcji w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych. Chodzi oto, że doradcy restrukturyzacyjni mają łączyć wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania. Potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych jest licencja przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości. Ponad to, osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest ustawowo obowiązana do ciągłego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych (art. 2 ust. 5 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego).

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

O licencję doradcy restrukturyzacyjnego może się ubiegać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące wymogi:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra;
 • zdała egzamin państwowy;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ma nieposzlakowaną opinię – nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Usługi doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny jest poza postępowaniem restrukturyzacyjnym albo upadłościowym uprawniony do świadczenia usług w zakresie szeroko rozumianego, pozasądowego doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Osoba z licencją doradcy restrukturyzacyjnego może między innymi:

 • udzielać porad, opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu dłużnika za niezłożenie albo nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz działanie na szkodę wierzycieli;
 • świadczyć usługi doradcze dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych w zakresie wyboru właściwych kierunków działań restrukturyzacyjnych, możliwości pozasądowej i sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak i konkretnych czynności zmierzających do ich sanacji;
 • świadczyć usługi doradcze dla wierzycieli w związku z zagrożeniem niewypłacalnością lub niewypłacalnością ich dłużników w celu ochrony interesów wierzycieli i ograniczenia ryzyka ich strat finansowych;
 • wspierać dłużnika w negocjacjach z wierzycielami oraz reprezentować dłużnika w tym procesie, jak i odwrotnie – działać na rzecz wierzyciela w negocjacjach z dłużnikiem;
 • uczestniczyć w pracach nad kontraktami, doradzając m.in. w zakresie zabezpieczenia interesów stron umowy na wypadek zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności drugiej strony, a także w pracach nad kontraktami zawieranymi już w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;
 • udzielać informacji o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracować z dłużnikiem w celu uzyskania tego finansowania;
 • zostać ustanowionym jako pełnomocnik procesowym w sprawach restrukturyzacji i upadłości.

Wskazać należy, że niezależnie od tej szeroko rozumianej roli doradców restrukturyzacyjnych opisanej wyżej, oczywiście najczęściej wspomagają oni przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych – niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. W takim przypadku często mówi się o nich jako o lekarzach przedsiębiorstw.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który boryka się z problemami finansowymi i szukasz profesjonalnego doradztwa – dobrze trafiłeś- OFP działa w oparciu o takich profesjonalistów!

Zapraszamy do kontaktu