W poprzednich wpisach przybliżyliśmy już, jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz jakie są kryteria jego wyboru (patrz: Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – jakie są kryteria wyboru?) oraz jakie są następstwa wyboru konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego (patrz: Jakie są następstwa wyboru postępowania restrukturyzacyjnego?). W tym wpisie opiszemy jedno z nich, czyli przyspieszone postępowanie układowe.

Jaki jest scenariusz tego postępowania?

Po pierwsze, przyspieszone postępowanie układowe zostanie wszczęte na wniosek przedsiębiorcy. Jakie są jego elementy? Musi on między innymi zawierać propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Jak zapewne się domyślamy, stworzenie takiego wniosku nie jest łatwym zadaniem, więc najlepiej skorzystać jest z pomocy specjalistów, tym bardziej, że dokumenty te będą wykorzystywane podczas całego postępowania restrukturyzacyjnego. Przychylając się do naszego wniosku, sąd wyda postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

Kolejnym etapem postępowania jest powołanie nadzorcy sądowego. O tym, kim jest i jakie są jego funkcje pisaliśmy już w poprzednich artykułach. Przypomnijmy, że wybrany on może zostać przez dłużnika, a może nim zostać osoba fizyczna lub osoba prawna która spełnia wymogi doradcy restrukturyzacyjnego.

Jakie zadania pełni nadzorca sądowy?

Przede wszystkim, zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania, sporządza plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności, dokonuje oceny propozycji układowych i doradza w zakresie ewentualnych zmian, a także sporządza spis wierzytelności spornych. Plan restrukturyzacyjny i zabezpieczenie jego wykonania jest bardzo ważny. Nadzorca sądowy powinien informować przedsiębiorcę o tym, jakie są dostępne źródła finansowania, w tym także pomocy publicznej.

Podkreślenia wymaga fakt, że sporządzenie diagnozy i koncepcji działań naprawczych, ze względu na specyfikę i złożoność każdego przedsiębiorstwa wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno zostać wykonane na wysokim poziomie. Pamiętajmy także, że plan restrukturyzacyjny trafia też do wierzycieli i powinien przedstawiać całokształt zjawisk, jakie doprowadziły do obecnej sytuacji dłużnika.

Warto wiedzieć, że nadzorca sądowy zwolniony jest z odpowiedzialności za prawdziwość informacji, które podaje dłużnik, co nie zwalnia go jednak z obowiązku weryfikacji i dokładnego badania uzyskiwanych danych. Ważne jest, aby współpraca pomiędzy dłużnikiem, a nadzorcą sądowym była jak najlepsza.

Po sporządzeniu planu restrukturyzacyjnego, nadzorca sądowy przedstawia jego najważniejsze założenia na zgromadzeniu wierzycieli, a następnie poddany on jest głosowaniu. W sytuacji, gdy zostanie zaakceptowany przez wierzycieli, sąd zatwierdzi go postanowieniem. W dniu uprawomocnienia się tego postanowienia, nadzorca sądowy obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu.

Pamiętajmy, że ważne jest, aby układ został wykonany rzetelnie i aby w efekcie wszystkich działań doszło do spłaty wszystkich zobowiązań. Najlepiej jest skorzystać z pomocy specjalistów, żeby bez żadnych problemów przejść przez wszystkie etapy całego postępowania restrukturyzacyjnego.

Pamiętajmy:

  • do wszczęcia przyspieszonego postępowania układowego wymagany jest wniosek przedsiębiorcy,

  • nadzorca sądowy pełni kluczową rolę w przyspieszonym postępowaniu układowym,

  • plan restrukturyzacyjny jest jednym z najważniejszych elementów postępowania restrukturyzacyjnego.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Postępowanie restrukturyzacyjne – na czym polega postępowanie układowe?