W ubiegłym tygodniu, w ostatnim naszym wpisie dotyczącym postępowania restrukturyzacyjnego, przedstawiliśmy jaki jest scenariusz przyspieszonego postępowania układowego (patrz: postępowanie restrukturyzacyjne – na czym polega przyspieszone postępowanie układowe?). Kolejnym rodzajem postępowanie restrukturyzacyjnego jest postępowanie układowe.

Jakie są jego najważniejsze elementy?

Wszczęcie postępowania układowego, tak samo jak przyspieszonego postępowania układowego zależy od złożenia przez przedsiębiorcę wniosku. Tak samo, powinien on zawierać między innymi propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. We wniosku tym, należy też wskazać, jakie dłużnik ma możliwości do zaspokojenia kosztów postępowania i zobowiązań, które powstały po dniu otwarcia postępowania. Jak już wiemy, jest to bardzo trudne i skomplikowane zadanie, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Jakie czynności wchodzą w skład postępowania?

Po pierwsze, przy rozpoznawaniu przez sąd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może dojść do zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie nadzorcy sądowego. Po otwarciu postępowania układowego, nadzorca sądowy ustali skład masy układowej opierając się na zapisach w księgach przedsiębiorcy i spisie inwentarza, a ma na to 30 dni. Następnie dokona oszacowania mienia.

Jaka jest rola nadzorcy sądowego?

Nadzorca sądowy, zgodnie z ustawą, wstępuje do tych postępowań (m.in. sądowych, administracyjnych, sądowo- administracyjnych, przed sądami polubownymi), które dotyczą masy układowej oraz przysługują mu uprawnienia interwenienta ubocznego lub uczestnika postępowania. Do jego zadań należy sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności.

Kolejną czynnością, jest wyznaczenie przez sędziego- komisarza terminu zgromadzenia wierzycieli. Jak już wiemy, na zgromadzeniu tym odbywa się głosowanie nad układem. Zgromadzenie wierzycieli zostało już przez nas szczegółowo opisane (patrz: Na czym polega zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym?). W sytuacji, gdy układ zostanie przyjęty, sąd wyda postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Jakie są skutki zatwierdzenia układu?

Przypomnijmy, że podstawowymi skutkami zatwierdzenia układu jest brak możliwości złożenia żadnego środka zaskarżenia, a postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, które były prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu spłaty długu objętego układem, z mocy prawa ulegają umorzeniu. Ponadto, tytuły wykonawcze i egzekucyjne, czyli dokumenty stwierdzające istnienie roszczenia nadającego się do egzekucji, jeżeli zostały objęte układem z mocy prawa tracą wykonalność. Temat ten był już przez nas omawiany (patrz: Jakie są skutki zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym?).

Pamiętajmy:

  • wszczęcie postępowania układowego zależy od złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku,

  • w postępowaniu układowym może dojść do zabezpieczenia majątku przedsiębiorcy,

  • w postępowaniu układowym ustanawiany jest nadzorca sądowy,

  • układ podlega głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli,

Już wkrótce w kolejnym artykule: Postępowanie restrukturyzacyjne – na czym polega postępowanie sanacyjne?