Wiemy już jakie rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych występują (patrz: Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – jakie są kryteria wyboru?). W poprzednich wpisach przybliżyliśmy także na czym polega i jaki jest scenariusz postępowania układowego (patrz: Postępowanie restrukturyzacyjne–na czym polega postępowanie układowe?) oraz przyspieszonego postępowania układowego (patrz: Postępowanie restrukturyzacyjne–na czym polega przyspieszone postępowanie układowe?). Dzisiaj opiszemy scenariusz kolejnego postępowania jakim jest postępowanie o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu charakteryzuje się przede wszystkim dużą samodzielnością dłużnika. Warunkiem jego przeprowadzenia jest ilość wierzytelności, które są sporne i nie mogą przekroczyć 15 % w odniesieniu do sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.

Na czym ono polega?

W postępowaniu tym dłużnik musi samodzielnie zebrać głosy wierzycieli bez udziału sądu. Ma obowiązek zawarcia umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcje nadzorcy układu. Wykonuje on wszelkie usługi związane z procesem restrukturyzacji, a skorzystanie z pomocy specjalistów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

Umowa o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym powinna szczegółowo określać zakres prac, który zależy przede wszystkim od sytuacji w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo. Na zakres ten ma między innymi wpływ stan ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa, zasoby, jakie są pożądane do realizacji celów postępowania, a także liczba wymaganych do jego przeprowadzenia ekspertów. Zgodnie z przepisami, wszystkie prace, którymi zajmuje się doradca restrukturyzacyjny powinny być zrealizowane w okresie do trzech miesięcy.

Zadania doradcy restrukturyzacyjnego polegają przede wszystkim na diagnozie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jego aktualnej sytuacji, przygotowaniu założeń programu restrukturyzacji, harmonogramu wdrażania i oczekiwanych efektów. Tworzy on całą koncepcję programu restrukturyzacji, planu działań, a także wstępną prognozę wyników po zawarciu układu. Zajmuje się także między innymi:

  • sporządzeniem listy wierzytelności i określeniem poziomu wierzytelności spornych, a także opracowaniem propozycji układowych,

  • strategią komunikacji z wierzycielami i przygotowaniem materiałów informacyjnych oraz harmonogramu spotkań,

  • sporządzeniem planu restrukturyzacji lub sporządzeniem planu zmian w przedsiębiorstwie wraz z pożądanymi zasobami,

  • udziałem w sondażowych spotkaniach i rozmowach z kluczowymi wierzycielami.

Następnie zbiera głosy wierzycieli, w tym opracowuje i rozsyła karty do głosowania, udziela im odpowiedzi i wyjaśnień, a także sporządza wniosek o zatwierdzenie układu. Ponadto, doradca restrukturyzacyjny sprawuje nadzór nad realizacją układu.

Jaki jest przebieg tego postępowania?

Po pierwsze, nadzorca układu sporządza spis wierzytelności, także tych spornych. Po drugie, określa propozycje układowe i zbiera pisemne głosy od wierzycieli. W sytuacji, gdy za przyjęciem układu wypowie się większość wierzycieli, którzy łącznie posiadają co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających ich do głosowania nad układem nastąpi złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu. Kolejnym etapem jest już rozpoznanie tego wniosku przez sąd, który wyda postanowienie o zatwierdzeniu układu lub odmowie jego zatwierdzenia.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Postępowanie restrukturyzacyjne- na czym polega i jaki jest cel postępowania sanacyjnego?