W poprzednich wpisach przybliżyliśmy poszczególne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – postępowanie o zatwierdzenie układu (patrz: Postępowanie restrukturyzacyjne-na czym polega postępowanie o zatwierdzenie układu?), przyspieszone postępowanie układowe (patrz: Postępowanie restrukturyzacyjne-na czym polega przyspieszone postępowanie układowe?) oraz postępowanie układowe (patrz: Postępowanie restrukturyzacyjne-na czym polega postępowanie układowe?). Kolejnym rodzajem, które wymaga szczegółowego przedstawienia jest postępowanie sanacyjne. Na czym polega i jaki jest jego scenariusz?

Jaki jest cel postępowania sanacyjnego?

Celem postępowania sanacyjnego jest przede wszystkim poprawienie sytuacji ekonomicznej dłużnika przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Po jego przeprowadzeniu ma dojść do przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań. Efektem końcowym tego postępowania ma być zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Tak jak przy pozostałych postępowaniach, postępowanie sanacyjne rozpoczyna wniosek o jego otwarcie. Może zostać złożony przez samego dłużnika, jego kuratora (jeżeli został ustanowiony) lub wierzyciela osobistego. Powinien on zawierać między innymi wstępny plan restrukturyzacyjny i jego uzasadnienie, należy w nim wykazać prawdopodobieństwo przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań oraz wykazać, że dłużnik zdolny będzie do pokrycia kosztów postępowania oraz bieżących zobowiązań, a także wykaz wierzycieli i wierzytelności spornych.

Przy postępowaniu restrukturyzacyjnym bardzo ważne jest, aby podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia dodatnich przepływów finansowych. Są to przede wszystkim działania biznesowe, zapewnienie bieżącego finansowania, także zewnętrznego, jak i formuły zarządzania, która pozwoli na osiągnięcie zakładanych w trakcie postępowania celów. Nie jest to łatwe zadanie i przedsiębiorca sam może sobie z nimi nie poradzić, dlatego najlepiej powierzyć jest je specjalistom.

Pamiętajmy, że w postępowaniu zabezpieczającym, majątek dłużnika może zostać zabezpieczony przez sąd. Dojdzie do tego poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarządcy. Sąd wyznaczy zarządcę w postanowieniu o otwarciu postępowania. Warto wiedzieć, że dłużnik może samodzielnie dokonać wyboru zarządcy, potrzebna mu do tego będzie pisemna zgoda wierzyciela lub wierzycieli, którzy posiadają łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności.

Zarządca ma obowiązek sporządzenia planu restrukturyzacyjnego w terminie trzydziestu dni od otwarcia postępowania. Co zawiera plan restrukturyzacyjny? Wskazuje się w nim między innymi zasady ewentualnego zwolnienia pracowników, mienie, które podlega zbyciu, a także umowy, od który zamierza odstąpić. Plan ten musi zostać zatwierdzony postanowieniem przez sędziego-komisarza po uzyskaniu opinii rady wierzycieli.

Warto wiedzieć, że sędzia-komisarz posiada szczególne uprawnienie jakim jest możliwość wydania zakazu wdrożenia niektórych działań, które przewiduje plan oraz nakaz realizacji innych. Służyć ma to realizacji celu postępowania oraz ochronie wierzycieli. W sytuacji, gdy plan zostanie zatwierdzony zarządca może przystąpić do jego realizacji.

Realizacja planu, jego części lub całości trwa nie dłużej niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia postępowania. Po tym czasie zwoływane jest zgromadzenie wierzycieli i głosowanie nad układem, następnie wydanie przez sąd postanowienie o zatwierdzeniu układu lub odmowie jego zatwierdzenia. Z dniem jego uprawomocnienia się postępowanie sanacyjne zostaje zakończone. Dłużnik odzyska prawo zarządu majątkiem w dniu zakończenia postępowania.

Po zakończeniu postępowania zarządca ma obowiązek przedstawić sprawozdanie końcowe. Co to oznacza? Wskazuje przede wszystkim w jakim stopniu został zrealizowany plan restrukturyzacyjny oraz czy zarządca wydał dłużnikowi cały majątek i dokumenty.

Pamiętajmy:

  • Głównym celem postępowania sanacyjnego jest poprawienie sytuacji ekonomicznej dłużnika i doprowadzenie do zdolności wykonywania jego zobowiązań,

  • Otwarcie postępowania sanacyjnego uzależnione jest od złożenia kompletnego wniosku,

  • Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarządcy,

  • Postępowanie sanacyjne opiera się głównie na planie restrukturyzacyjnym sporządzonym przez zarządcę,

  • Realizacja planu trwa nie dłużej niż dwanaście miesięcy, po upływie których zarządza się głosowanie nad układem,

  • Postępowanie sanacyjne zakończone jest wydaniem postanowienia o zatwierdzeniu układu, bądź odmowie jego zatwierdzenia.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Zarządca masy sanacyjnej – jaki jest jego zakres działalności i uprawnień w postępowaniu sanacyjnym?