Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Zmiany wprowadzone tą ustawą do prawa restrukturyzacyjnego mają na celu dostosowanie polskich przepisów dotyczących pomocy publicznej do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w procedurze notyfikacji „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców” (więcej na temat pomocy publicznej w procesie restrukturyzacji w artykułach Pomoc publiczna w prawie restrukturyzacyjnym – na czym polega i jaki jest stosunek przepisów unijnych do jej udzielania? , Udzielanie przez państwo pomocy publicznej w procesie restrukturyzacji – w jakich sytuacjach prawo unijne dopuszcza jej stosowanie? i Jakie są zasady i obowiązki towarzyszące udzielaniu pomocy publicznej na restrukturyzację?).

Przedmiotowe zmiany umożliwią udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małym i średnim przedsiębiorcom, bez konieczności dokonywania indywidualnej notyfikacji takiej pomocy.

Wprowadzony nowy art. 139a do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne stanowi ogólną podstawę do udzielania przedsiębiorcom pomocy na restrukturyzację oraz pomocy na ratowanie lub tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona na zrealizowanie planu restrukturyzacyjnego, którego celem jest umożliwienie przedsiębiorcy funkcjonowania na rynku. Pomoc na ratowanie ma umożliwić przedsiębiorcy funkcjonowanie przez czas, jaki jest konieczny do przygotowania planu restrukturyzacji. Celem tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego jest odzyskanie przez przedsiębiorcę płynności, tak aby mógł on zaplanować i wdrożyć działania restrukturyzacyjne, które umożliwią mu odzyskanie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

O pomoc na restrukturyzację będą mogli się ubiegać zarówno przedsiębiorcy objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym, jak i ci, wobec których takie postępowanie nie jest prowadzone.

Natomiast o pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będą mogli ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.

Problematyka udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcy w tych formach ma być uregulowana w rozporządzeniu, które wyda minister właściwy do spraw gospodarki.

Ponadto, w ustawie dokonano wydłużenia do dnia 26 czerwca 2018 r. okresu na utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Pierwotnie miał on zostać uruchomiony z dniem 1 lutego 2018 r.

Zmiany jakie wprowadzono do Kodeksu postępowania administracyjnego zmierzają do określenia właściwej relacji pomiędzy art. 189k Kodeksu (w zakresie, w jakim dotyczy on ulg w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych udzielanych jako pomoc publiczna na restrukturyzację) i znowelizowanymi przepisami ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, dotyczącymi pomocy publicznej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących zmiany terminu utworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Im szybciej rozpoczniesz proces restrukturyzacji swojej firmy, tym większe są szanse, że zakończy się on powodzeniem. Dlatego warto reagować bez zbędnej zwłoki.

Zespół prawny OFP restrukturyzacje & upadłości pomaga w restrukturyzacji przedsiębiorstw w zakresie:

  • analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
  • doradztwa w kontekście wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego;
  • doradztwa dla podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowania propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych, a także wszelakich wniosków i pism, które mogą wystąpić w toku postępowania;
  • reprezentacji zarówno dłużnika w toku postępowania.

Zapraszamy