Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.ofp.com.pl (dalej zwany Serwisem).
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług OFP Sp. z o.o. poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest:
OFP Sp. z o.o., ul. Warszawska 78, 81- 309 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000412853, o kapitale zakładowym 5000 zł opłaconym w całości, NIP 586 227 62 05, REGON 221620243

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz informacja o plikach “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail).

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, telefonicznego przez OFP Sp. z o.o. lub podmioty z nim współpracujące.
Serwis wykorzystuje dane z formularza rejestracyjnego także do przesyłania swoim klientom informacji o przedsiębiorstwie i świadczonych przez nie usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim nie związanym ze świadczeniem usług przez OFP Sp. z o.o., zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. OFP Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych (także w celu rezygnacji z otrzymywania korespondencji generowanej przez Serwis). Aby zapobiec powtórnej rejestracji osobom, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług możemy odmówić usunięcia danych. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w sytuacjach, w których Użytkownik pozostaje dłużnikiem OFP Sp. z o.o.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.