Poprzednim zagadnieniem, które zostało przez nas szczegółowo opisane była jedna z metod przeprowadzania negocjacji i rozwiązywania konfliktów, czyli metoda win-win (patrz: Czym jest i jakie są główne cele metody win-win w negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów?) oraz (patrz: Metoda win-win-jakie są sposoby jej zastosowania?). Kolejnym, ważnym przy prowadzeniu własnego biznesu tematem jest płynność finansowa firmy. Czym jest i jak nią zarządzać?

Co oznacza płynność finansowa firmy?

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest zapewnienie płynności finansowej swojej firmie. Czym ona jest? Jest to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania bieżących zobowiązań oraz o dokonywania zakupów takich jak towary, czy usługi. Właśnie płynność finansowa danej firmy określa, czy dokonujemy spłaty zobowiązań naszym dostawcom w terminie, czy stać na na zakup dóbr i usług, a także czy naszym pracownikom wypłacane są wynagrodzenia.

Czym przejawia się utrata płynności finansowej?

Utrata płynności finansowej ma miejsce, kiedy chwilowo nie jesteśmy w stanie spłacać najbardziej wymagalnych zobowiązań (krótkoterminowych). Jest to także sytuacja, w której przez krótki okres nie jesteśmy zdolni do pokrycia wydatków operacyjnych i finansowych z przychodów z bieżącego okresu i środków zgromadzonych w poprzednich okresach, czyli po prostu nie możemy regulować zobowiązań na czas. Pamiętajmy, że od utraty płynności finansowej bardzo łatwo dojść może do niewypłacalności, czyli utraty zdolności do spłacania wszystkich zobowiązań, bez względu na ich wymagalność.

Jak dokonać oceny płynności finansowej naszej firmy?

Płynność finansowa jest także jednym z najważniejszych kryteriów oceny działalności przedsiębiorstwa. Do jej określenia wykorzystujemy trzy wskaźniki. Po pierwsze, wskaźnik płynności bieżącej, który pokazuje nam ile razy aktywa bieżące pokrywają bieżące zobowiązania. Po drugie, wskaźnik płynności szybkiej wskazuje płynność związaną z aktywami, które możemy od razu spieniężyć. Po trzecie, wskaźnik płynności gotówkowej określa, jakie zobowiązania krótkoterminowe możemy spłacić, gdyby stały się wymagalne w danym momencie (wskazuje natychmiastową zdolność płatniczą).

Jak zapewnić płynność finansową naszej firmie?

Zarządzanie płynnością finansową oznacza utrzymanie odpowiedniej wartości płynnych środków pieniężnych i linii kredytowych. Zależy ona również od wielkości zapasów, jakie posiada nasza firma i od tego, jaki jest ich stosunek do produkcji i sprzedaży. Bardzo ważne jest dla nas odpowiednie planowanie i logistyka, aby zapewnić odpowiednią ilość towarów w magazynach. Płynność finansowa jest podstawą funkcjonowania firmy i pozwala nam także na sprawne jej zarządzanie. Istnieją również instrumenty, które pomagają nam w utrzymaniu płynności.

Co pomoże nam w utrzymaniu płynności finansowej?

Mamy wiele możliwości zapewnienia naszej firmie płynności finansowej. Oprócz kredytów obrotowych, możemy skorzystać także z innych rozwiązań. Będzie to na przykład kredyt kupiecki, forfaiting, leasing, kapitały podwyższonego ryzyka, ubezpieczenie należności, czy dyskonto weksli. Instrumenty, z których pomocy warto skorzystać oraz ich funkcjonowanie zostaną przez nas szczegółowo opisane już w kolejnych wpisach.

Pamiętajmy, że nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nasza firma będzie miała niską płynność. W sytuacji tej spadnie zaufanie nie tylko ze strony instytucji finansowych, ale także ze strony naszych kontrahentów. To wszystko w skrajnych przypadkach skutkować może bankructwem firmy. Warto wiedzieć także, że zbyt wysoka płynność finansowa oznacza zamrożenie części kapitału obrotowego i zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy:

  • płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania bieżących zobowiązań oraz o dokonywania zakupów takich jak towary i usługi,

  • płynność finansowa jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny działalności przedsiębiorstwa,

  • utrata płynności finansowej występuje, gdy nie jesteśmy w stanie spłacać naszych krótkoterminowych zobowiązań,

  • utrata płynności finansowej prowadzić może do niewypłacalności,

  • zarządzanie płynnością finansową oznacza utrzymanie odpowiedniej wartości płynnych środków pieniężnych i linii kredytowych,

  • istnieje wiele instrumentów, które mogą na pomóc w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Instrumenty mające zapewnić płynność finansową firmy-na czym polegają?